Výzva

PROGRAM: Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Číslo výzvy: SOP ĽZ - 2004/2.2/02
Vyhlasovateľ:
Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Odbor RO pre SOP ĽZ
Sekcia riadenia ESF
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia výzvy: 19. august 2004
Dátum Uzatvorenia výzvy: 20. október 2004
ŠTRUKTURÁLNY FOND: Európsky Sociálny Fond
Priorita:
Priorita č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Opatrenie:
Opatrenie č. 2.2: Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života
Celkový cieľ:
Celkovým cieľom opatrenia 2.2 je zvýšiť prístup a účasť žien a uchádzačov o zamestnanie s rodinnými povinnosťami na trhu práce prostredníctvom odstraňovania existujúcich bariér, ktoré ich obmedzujú, zosúladenia ich pracovného a rodinného života a zlepšenia implementácie princípu rovnosti príležitostí pre mužov a ženy v prístupe na trh práce a podmienok zosúladenia pracovného a rodinného života.
Účel výzvy:
Účelom výzvy je zefektívniť implementáciu politiky rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce. Sledujúc tento účel je v tomto kole výzva zameraná rovnako ako predchádzajúca na ženy a osoby s rodinnými povinnosťami a obsahovo je vzhľadom k predchádzajúcej výzve rozšírená o špecifický cieľ č. 3 týkajúci sa samotného vzdelávania.
Špecifické ciele výzvy
monitorovanie a výskum prístupu, postavenia a účasti žien a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce (vrátane šírenia získaných poznatkov);
motivovanie a podpora zamestnávateľov k zavedeniu flexibilných foriem práce a k vytváraniu podmienok pre zamestnanie ústretové voči rodine;
uľahčenie prístupu žien a osôb s rodinnými povinnosťami k vzdelaniu, stálemu odbornému školeniu, rekvalifikácii a celoživotnému vzdelávaniu so špecifickým dôrazom na osamelé matky
rozvíjanie podporných aktivít v oblasti služieb starostlivosti o deti a iné závislé osoby, vrátane rozvoja informovania o týchto službách

V zmysle stratégie opatrenia č. 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života sú podporované projekty zamerané na realizáciu nasledovných aktivít:

K špecifickému cieľu 1:
Aktivity zamerané na tvorbu a testovanie monitorovacích nástrojov na uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce;
Výskumné projekty zamerané na špecifiká pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami;
Výskumné projekty zamerané na prístup, postavenie a účasť žien a mužov na trhu práce.
K špecifickému cieľu 2:
Projekty zamerané na motiváciu (poskytovanie know-how...) zamestnávateľov k zavádzaniu flexibilných foriem organizácie práce a aktivít orientovaných na rodinu;
Aktivity zamerané na vytváranie siete zamestnávateľov, ktorí vytvárajú podmienky pre zamestnanie ústretové voči rodine a uplatňujú pravidlá pre najlepšiu prax (za účelom šírenia dobrej praxe, výmeny skúseností; regionálne súťaže...);
Projekty pre zamestnávateľov zamerané na posilnenie rodovo citlivej klímy v organizácii.
K špecifickému cieľu 3:
Aktivity vzdelávania a prípravy zamerané na predchádzanie nezamestnanosti žien a mužov vracajúcich sa na trh práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke a po dlhšej straostlivosti o závislú osobu (s osobitným dôrazom na osamelé matky);
Podporné aktivity zamerané na zvýšenie adaptability žien na nové požiadavky trhu práce vrátane informačných a komunikačných technológií;
Špeciálne aktivity vzdelávania a prípravy zamerané na zvýšenie kvalifikačných zručností a na posiľnenie dôvery nezamestnaných rómskych žien. Vzdelávacie aktivity špecifického cieľa 3 sa v rámci tejto výzvy netýkajú zamestnancov fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie. Tieto môžu byť uskutočnené prostredníctvom schémy štátnej pomoci resp. schémy pomoci de minimis v rámci výzvy na predkladanie projektov číslo: SOP LZ - 2004/3.2/02.
K špecifickému cieľu 4:
Aktivity zamerané na podporu služieb starostlivosti o deti a iné závislé osoby s cieľom uľahčiť osobám s rodinnými povinnosťami návrat na trh práce a pôsobenie na trhu práce;
Aktivity zamerané na rozvoj spolupráce rôznych aktérov (zamestnávatelia, mestá a obce, mimovládne organizácie, ostatné fyzické a právnické osoby..) v oblasti služieb starostlivosti o deti a iné závislé osoby na lokálnej úrovni;
Rozvoj regionálnych informačných systémov o službách starostlivosti o deti a iné závislé osoby vrátane poskytovania poradenstva.