O projekte

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie informačného systému pre monitorovanie rodovej mzdovej nerovnováhy v podmienkach Slovenska a jeho regiónov zohľadňujúc požiadavky medzinárodných i domácich inštitúcií, ktoré sa Slovensko zaviazalo uplatňovať.

Jedným zo špecifických cieľov bolo vytvorenie, pravidelné spracovávanie a udržiavanie spoľahlivej štatistickej údajovej základne (databázy) dát týkajúcich sa rodovej mzdovej nerovnováhy v podmienkach Slovenska a jeho regiónov. Ďalším bolo vypracovanie komplexnej metodológie monitorovacieho systému rodovej mzdovej nerovnováhy v Slovenskej republike prepojenej na prieskum a postupné odstraňovanie rodovej mzdovej diskriminácie. Na základe vytvorených a spracovaných štatistických údajov sa s ročnou periodicitou vypracúvala súhrnná analytická štúdia, pričom v prvom roku išlo o pilotnú štúdiu, ktorá dokumentovala, analyzovala a objasňovala vzťah rodovej mzdovej nerovnováhy a otvorenej resp. Skrytej rodovej mzdovej diskriminácie v podmienkach SR. Táto analýza slúži potrebám tvorcov politík s dopadom na rovnosť príležitostí. Štatistické výsledky, analýzy, prípadové štúdie a analytické štúdie boli pravidelne publikované a diseminované tlačenou i elektronickou formou a prostredníctvom workshopov relevantným cieľovým skupinám i odbornej verejnosti.