Zakladne informaciePopis projektuDokumenty na stiahnutieKontakt

 

PROGRAM: Sektorový operačný program Ľudské zdroje

 

Číslo výzvy:

SOP ĽZ - 2004/2.2/02

 

Vyhlasovateľ:

Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Odbor RO pre SOP ĽZ

Sekcia riadenia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Dátum vyhlásenia výzvy:

19. august 2004

 

Dátum Uzatvorenia výzvy:

20. október 2004

 

ŠTRUKTURÁLNY FOND:

Európsky Sociálny Fond

 

Priorita:

Priorita č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

 

Opatrenie:

Opatrenie č. 2.2: Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

 

Celkový cieľ:

Celkovým cieľom opatrenia 2.2 je zvýšiť prístup a účasť žien a uchádzačov o zamestnanie s rodinnými povinnosťami na trhu práce prostredníctvom odstraňovania existujúcich bariér, ktoré ich obmedzujú, zosúladenia ich pracovného a rodinného života a zlepšenia implementácie princípu rovnosti príležitostí pre mužov a ženy v prístupe na trh práce a podmienok zosúladenia pracovného a rodinného života.

 

Účel výzvy:

Účelom výzvy je zefektívniť implementáciu politiky rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce. Sledujúc tento účel je v tomto kole výzva zameraná rovnako ako predchádzajúca na ženy a osoby s rodinnými povinnosťami a obsahovo je vzhľadom k predchádzajúcej výzve rozšírená o špecifický cieľ č. 3 týkajúci sa samotného vzdelávania.

 

Špecifické ciele výzvy

V zmysle stratégie opatrenia č. 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života sú podporované projekty zamerané na realizáciu nasledovných aktivít:

 

K špecifickému cieľu 1:

K špecifickému cieľu 2:

K špecifickému cieľu 3:

Vzdelávacie aktivity špecifického cieľa 3 sa v rámci tejto výzvy netýkajú zamestnancov fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie. Tieto môžu byť uskutočnené prostredníctvom schémy štátnej pomoci resp. schémy pomoci de minimis v rámci výzvy na predkladanie projektov číslo: SOP LZ - 2004/3.2/02.

K špecifickému cieľu 4:

 

Viac informácií o ESF projektoch na:

http://www.esf.gov.sk/

plná verzia výzvy:

http://www.esf.gov.sk/documents/108_vyzva_SOP22_2.doc

Zoznam podporených projektov pre SOP ĽZ - 2004/2.2/02:

http://www.esf.gov.sk/documents/SOPLZ_podporene_projekty_vyzva_2004_2_2_02.rtf